Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, recht op zeggenschap en ondersteuning als het nodig is – het is de rode draad van de sociaaldemocratie in haar streven naar een rechtvaardige wereld.

De Partij van de Arbeid Wijk bij Duurstede koestert een samenleving waarin iedereen ongeacht afkomst zichzelf kan zijn. Iedereen voelt zich gehoord en geaccepteerd. Wijk bij Duurstede is een plek waar we zoeken naar overeenkomsten en waar iedereen mee kan doen.

Een samenleving waarin we met elkaar leven en waarin we zorgvuldig met elkaar omgaan, kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien en mensen vooruit kunnen komen.

Meer dan ooit ook een samenleving die sterk genoeg is om een grote verscheidenheid aan mensen en overtuigingen aan te kunnen en tegelijkertijd soepel genoeg om zich te blijven ontwikkelen en vooruitgang te bieden.

In onze gemeente is het DNA voor een dergelijke samenleving al diep verankerd. Een sterk verenigingsleven, een samenleving die actief meedenkt, zaken oppakt, bouwt aan een sterke en samenhangende gemeenschap.

Sport- en culturele voorzieningen zijn hierbij van wezenlijk belang. De leeftijdsopbouw in Wijk bij Duurstede is zodanig dat de groep van 50 t/m 70 jarigen erg groot is. Hiervan zijn velen actief in het vrijwilligerswerk en met name bestuursfuncties van veel verenigingen worden door hen opgevuld. De leeftijdsgroepen daaronder zijn minder groot en daardoor zou in de toekomst een tekort kunnen gaan ontstaan, met risico’s voor het goed draaien van diverse maatschappelijke en culturele organisaties.

Dat vrijwilligers in Wijk bij Duurstede tot veel in staat zijn, blijkt onder andere uit prachtige projecten als de vernieuwde huisvesting van het museum.

Om elkaar te kunnen ontmoeten zijn in Cothen en Langbroek goede dorpshuizen. Daar kan men elkaar informeel ontmoeten. Ook in Wijk bij Duurstede zou een soortgelijke voorziening moeten komen.

In de veranderende samenleving hoort ook een verschuiving van behoeften. Dit uit zich onder andere in de wens om ook op zondag te kunnen winkelen. Wij zien de behoefte van winkeliers om zelf invulling te geven aan deze wens en te bepalen of het wenselijk is op zondag open te gaan. De ligging van Wijk bij Duurstede, maakt het zeker wenselijk de ruimte te geven aan deze zondagsopening.

Een gelukkige toekomst vraagt aan politici om te luisteren, mee te denken, te faciliteren en te zoeken naar mogelijkheden binnen gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid, om initiatieven die de samenleving verbinden op te pakken en te faciliteren.

Wat is het probleem?Wat willen we bereiken?Wat doen we daarvoor?Wie we hierbij helpen?
Er zijn groepen met verschillende achtergronden en gebruiken, een belangrijke vraag blijft steeds hoe deze groepen samen optrekken.Mensen zijn en blijven in contact met elkaar en hebben respect voor elkaars gewoonten en zoeken de gemene deler in hun gewoontenCulturele acties als Kleurrijk uit in Wijk, het taalhuis en dialoogavonden en buurtactiviteiten blijven faciliteren.

 

Informatieavonden en bijeenkomsten bezoeken. Informatie opdoen over wat er leeft en gaan daar ook graag over in gesprek. Wij zoeken niet naar onze oplossing, maar de oplossing die u past.

 

Deelnemen aan initiatieven: als vrijwilligers, als bestuurder… wij zijn actief in het veld waar verbinding tot stand wordt gebracht.

 

We hebben begrip voor ieders identiteit maar gaan niet mee in agressieve identiteitspolitiek dus goed samenwerken, tolerantie betonen en goed samenwerken met elkaar.

Stichting Binding, Vluchtelingenwerk, Amnesty Wijk bij Duurstede, het onderwijs, culturele organisaties en de hele Wijkse samenleving
In de samenleving zijn er zijn er tegengestelde belangen.Naar elkaar luisteren. Zoeken naar overeenkomsten en op de overeenkomsten ook zoeken naar oplossingen.Aan de voorkant op zoek naar verschillen en tijdig het gesprek aan gaan… eerst weten wat de gemeenschappelijke deler is en dan pas plannen maken.Verenigingen, burgerinitiatieven, direct belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden, ondernemers etc).
In de Wijkse ontmoetingen wordt nog weinig invulling gegeven aan de pluriforme samenleving (cultuur, religie, geaardheid, idealen)Ontmoeten en proeven van elkaars gebruiken en gewoonten.We stimuleren de dialoog die leidt tot oplossingen en erkenning van elkaar. 
In het huidige tijdsbeeld wijzen we altijd naar de ander als het niet goed gaat. We spreken niet over de eigen kracht en wat we met elkaar wel kunnen bereiken.Wij willen graag een actieve en positieve houding, waarbij mensen uitgaan van hun eigen kracht.Actief het gesprek organiseren om te zoeken naar de gemeenschappelijke deler. Groepen bij elkaar brengen en ondersteunen in het plannen van activiteiten.Iedereen in de samenleving
Het verenigingsleven komt moeilijker aan bestuurders. Het hebben van een bestuur is voorwaarde om verenigingen in stand te kunnen houden. Verenigingen zijn het kloppend hart van de verbonden samenleving.Sterk maken en houden van verenigingen door te zorgen dat zij steeds over een goed geëquipeerde besturen te hebben.Faciliteren van initiatieven als vrijwilligersbank, het beschikbaar maken van een professionele coach, die bestuurders helpt werven en besturen af en toe ook ondersteund.Binding
De dorpshuizen in de kleine kernen hebben het moeilijk en krijgen de exploitatie maar nauwelijks rond.Dorpshuizen als kloppend hart van de kleine kernen om cohesie te bevorderen.Middelen vrijmaken om de dorpshuizen in stand te houden en waar nodig expertise of ambtelijke ondersteuning organiseren om de bedrijfsvoering efficiënt te maken.Gemeente

Vrijwillige besturen dorpshuizen

Gebruikers dorpshuizen

Calypso is het kloppende hart van Wijk bij Duurstede. Zijn we in staat om dit prachtige theater in de lucht te houden.

 

Nu is er geen probleem: er is een geweldige ondernemer in dit gat gesprongen, maar is dit ook vol te houden.

Verzekeren van het behoud van Calypso als voorziening in Wijk bij Duurstede.Zorgen dat er voldoende financiële ruimte is en blijft om Calypso in de lucht te houden.

 

Verzekeren van de toekomst door middel van een duurzaam businessplan.

Theater Calypso

 

Ik wil wat delen voor het programma

Op deze pagina kunt u uw suggesties en inbreng voor ons programma achterlaten...
  • Geef hier een korte beschrijving van uw suggestie: waar maakt u zich zorgen om, wat wilt u ons meegeven, wat kunt/wilt u bijdragen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.