23 oktober 2016

Halverwege de periode

Halverwege

We zitten inmiddels halverwege de collegeperiode. Een aantal grote dossiers loopt inmiddels lange tijd. Wij vinden het als PvdA echter wel belangrijk om de balans op te maken. Waar staan we nu halverwege de periode. Wat heeft de coalitie ons opgeleverd en hoe staan we op dit moment in de tijd ten opzichte van ons verkiezingsprogramma.

Jeugdzorg

De transitie Jeugdzorg loopt in Wijk bij Duurstede tot op dit moment redelijk conform de plannen die daarvoor zijn gemaakt. Uiteraard gaat het nooit goed genoeg en een aantal intensieve zorgtrajecten hadden we liever niet gezien. Maar daar waar deze trajecten nodig zijn, wordt geacteerd. De budgetten voor de jeugdzorg zijn de komende periode in redelijke mate zeker gesteld.

Met behoud van budget en borging van de inhoudelijke afspraken die zijn gemaakt, is de jeugdzorg voor Wijk bij Duurstede goed op koers, passend binnen onze wensen. Uiteraard kunnen er ook zaken beter. Wij blijven daarom ook periodiek vragen om evaluatie van voortgang en kwaliteit van de jeugdzorg.

Er zijn wel redenen voor zorg naar de toekomst. Het lijkt erop dat er vanuit het Rijk opnieuw gekort zal gaan worden in de jeugdzorg. De vraag is wat dit betekent voor continuïteit van zorg, intensiteit en kwaliteit van zorg enzovoort. Na de zomer zal hierover meer duidelijkheid zijn.

WMO/AWBZ begeleiding

Voor de WMO hadden wij vooraf bedacht dat het beleid dat eerder al was ingezet, succesvol zou worden doorgezet. Casusgerichte zorg in plaats van systeemgerichte zorg was daarbij ons credo. Wij constateren dat dit in belangrijke mate wordt gerealiseerd op dit moment. Voor de AWBZ wilden wij een zachte landing. Ook dat lijkt te lukken en ook hier lijkt een succesvolle vertaling naar het Wijkse model plaats te vinden. We houden hier de vinger aan de pols. Veel gebruikers van de voormalige AWBZ begeleiding zitten nog in overgangstrajecten en ook herindicaties zijn niet allemaal afgerond. Wij zullen voor het najaar een tussentijdse evaluatie van het sociaal domein aanvragen.

Dagbesteding binnen gemeentegrenzen

Er ontstaan mooie initiatieven. Onlangs brachten we een door ons georganiseerd werkbezoek aan de Graanschuur.en een fruitbedrijf, samen met Tweede Kamerlid John Kerstens, vertegenwoordigers van de gemeente en Wijkse ondernemers. Intiatieven waar mensen, die nog redelijk gebonden zijn aan werk onder begeleiding, op een mooie manier een echte baan hebben en soms zelfs kans maken om door te groeien naar een reguliere baan.

Met de inzet op de Wijkse Werkplaats binnen het coalitieprogramma, blijft duurzaam ingezet worden op het creëren van banen en kansen op echte banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn tevreden over de wijze waarop het college dit nu met het veld oppakt en zien dat e.e.a. goed past in ons programma.

Minimabeleid

Het minimabeleid is de afgelopen periode geëvalueerd. Op sommige onderdelen is er een stringenter beleid neergezet. Dit heeft gelijktijdig weer geleid tot meer beleidsruimte voor met name het minimabeleid voor jeugd. Wij zijn tevreden met het huidige minimabeleid, maar willen in het voorjaar 2017 wel evalueren hoe dit ervoor staat en of er mogelijkheden zijn het minimabeleid verder uit te breiden/verbeteren.

Passend onderwijs voor iedereen

Wij zijn nog niet tevreden over de landing van het passend onderwijs. Op lokaal niveau hebben wij maar weinig invloed op het passend onderwijs, want dit is in de regio geregeld. Er is op dit moment relatief veel verantwoordelijkheid belegd bij de schoolbesturen. De kaders omtrent toewijzing van middelen zijn alleszins discutabel en leiden ook tot nijpende situaties in de praktijk. Wij blijven hierover in gesprek met de wethouder. Gelijktijdig proberen we ook in de Tweede Kamerfractie een lobby te blijven voeren voor een meer lokaal passend onderwijsbeleid voor met name het primair onderwijs.

Toeristische ontwikkeling en werkgelegenheid

In dit onderdeel wilden wij vooral een blik vanuit de Haven naar de stad, een bloeiende binnenstad en behoud van werkgelegenheid in de binnenstad. Dat betekent binnenstad als kernwinkelgebied, maar ook aandacht aan een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. De investeringen hiervoor worden op dit moment voorgedragen door het college en zullen de komende jaren vorm krijgen.

Ook in het kader van citymarkerting zijn er veel activiteiten in gang gezet. Wijk bij Duurstede verwelkomt haar gasten met mooie vlaggen en de gemeente stelt zich stimulerend op voor activiteiten in het buitengebied.

MO-straat

Wij hadden als droom om maatschappelijke organisaties en organisaties met een maatschappelijk belang zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Om elkaar te versterken, om waardevrij en drempelverlagend diensten te kunnen verlenen, maar ook om te zorgen dat de verschillende organen met elkaar schakelen, om iedereen die een vraag heeft, optimaal te kunnen helpen.

Inmiddels wordt het plein van de gemeente gerealiseerd. Daar zullen Bieb, Binding en Vluchtelingenwerk gaan huizen. In dezelfde omgeving blijft ook de woningcorporatie huizen, wordt aan het Taalhuis vorm gegeven, wordt gewerkt aan ontmoeting enzovoort.

Wij zijn tevreden met de ontwikkelingen en zien hier een belangrijk deel van onze wensen verwezenlijkt.

Zwembad

Zie ‘Buikpijn’ van Tijmen Baas

Bieb

De Bieb is in stand gehouden. Middels creatieve huisvestingsoplossingen en vernieuwende samenwerkingsconcepten ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening. zal de Bieb in een nieuwe huisvesting en in combinatie met andere organisaties haar maatschappelijke rol vervullen, maar ook primair toegang tot lezen laagdrempelig houden verzorgen! Dit is precies wat wij ervan hoopten en waarvan wij droomden toen wij ons verkiezingsprogramma schreven. Doel gerealiseerd wat ons betreft.

Betaalbare woningen

Wijk bij Duurstede kampt met een chronisch tekort aan betaalbare woningen. Gemiddeld is de wachttijd ruim 6 jaar. In 2008 organiseerden wij een avond over de volkshuisvesting. Ook toen al lag de wachttijd op een dergelijke omvang. Inmiddels heeft Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid in het huisvesten van kwetsbare mensen die op de vlucht zijn vanuit hun eigen vaderland. Ook dat heeft invloed op de beschikbaarheid van woningen.

De PvdA heeft de afgelopen maanden zich hard gemaakt om huisvesting te realiseren waarmee zowel recht wordt gedaan aan de wachtlijsten, als ook invulling worden gegeven aan de huisvesting van vergunninghouders. Een motie daarover kon rekenen op breed draagvlak in de raad.

Inmiddels zijn er plannen voor het uitbreiden van de woningvoorraad en zal de gemeente actief acties ondernemen om huisvesting voor statushouders op korte termijn te realiseren, zonder dat dit de wachtlijsten verder verhoogd.

Duurzaamheid

In de coalitie zijn recent afspraken gemaakt over het beschikbaar maken van budgetten voor duurzaamheidsinvesteringen. Duurzaamheid komt daarmee ook eindelijk actief op de agenda. Het wordt daarbij wel een uitdaging om onze eigen klimaatdoelstellingen te halen.