Wat van het programma 2014-2018 werd…

In 2014 schreven wij een ambitieus verkiezingsprogramma. We wilden een sterk, sociaal, eerlijk en zorgzaam Wijk bij Duurstede. Het programma werd geschreven in de aanloop naar de drie grote decentralisaties in de zorg. Vier jaar verder, wat is ervan terecht gekomen?

Jeugdzorg

Onze inzet op hoofdlijnen:
We willen dat kinderen en gezinnen die in een probleemsituatie zitten goed en effectief geholpen worden.

Wat is gerealiseerd?
De jeugdzorg is in Wijk bij Duurstede succesvol neergezet. De betrokken ambtenaren en hulpverleners kennen de meeste gezinnen waar hulp nodig is. Er wordt steeds meer gewerkt aan oplossingen voor het hele gezin met één plan en één coördinator. Scholen werken samen met GGZ en Loket Wijk. Daarmee wordt niet alleen gewerkt aan een oplossing, maar wordt ook de kern van problemen weggenomen, om herhaling zoveel als mogelijk te voorkomen.

Externe bronnen:
https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/6216731/1/20180220_Presentatie_ontwikkelingen_sociaal_domein

 

Participatie en werkgelegenheid

Onze inzet op hoofdlijnen:
inzetten op werk en meedoen, niemand aan de kant

Wat is gerealiseerd?
Met initiatieven als de Wijkse Werkplaats en een actieve inzet van de RSD(Regionale Sociale Dienst) om mensen te kennen en weer aan het werk te helpen, hoeft niemand meer aan de kant te staan. De RSD heeft eerder gesprekken met mensen die dreigen weg te zakken als gevolg van uitkeringssituatie. Vanuit wat mensen kúnnen wordt gekeken naar mogelijkheden en kansen om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. De Wijkse Werkplaats faciliteert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om langzaam weer arbeidsritme te krijgen, om zo ook weer naar de arbeidsmarkt te groeien.

Lees verder:
https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/5983512/1#search=%22presentatie bijeenkomsten%22

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/6011707/1#search=%22presentatie bijeenkomsten%22

Ruimhartig minimabeleid

Wat is gerealiseerd?
Het minimabeleid is de afgelopen jaren ruimhartig geweest. Aan het einde van de periode wordt gezocht naar mogelijkheden om het aanbod verder te verbreden.

Dankzij het landelijke PvdA-initiatief is het nu mogelijk om een ondersteuningsfonds voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs mee te kunnen laten doen aan sport en cultuur. Dat initiatief zetten we voort en werken we waar nodig nog verder uit. Dit beleid moet er ook voor zorgen dat de vraagverlegenheid voor het gebruik van het minimabeleid verder wordt teruggedrongen: kinderen moeten ook echt gebruik kunnen maken van de voorliggende voorzieningen, het is geen schande een aanvraag daarvoor te doen als het nodig is.

Lees verder
https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/minimaregelingen-gemeente-wijk-bij-duurstede.html

 

Passend onderwijs voor iedereen

Wat is gerealiseerd?
Het passend onderwijs kunnen wij lokaal niet makkelijk beheersen, omdat dit regionaal geregeld is en vooral scholen hier aan zet zijn. Lokaal worden vanuit de jeugdzorg wel initiatieven ontwikkeld om waar nodig ondersteuning te bieden aan het onderwijs die nodig is, om te voorkomen dat jongeren vroegtijdig, zonder diploma,  de school verlaten. Deze initiatieven verkeren momenteel in een pilotfase. Wij hebben er echter vertrouwen in dat lokale initiatieven, waarbij door extra inzet van middelen, voorkomen dat kinderen een grote afstand tot de samenleving ontwikkelen.

 

 

Herinrichting binnenstad en toeristische ontwikkeling

Wat is gerealiseerd?
Er is gewerkt aan plannen om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken. Een plan voor citymarketing is opgezet en een binnenstadmanager is als programmamanager aangetrokken. Samen met bewoners is er een nieuw inrichtingsplan voor de Markt ontwikkeld. Het plan is aangenomen en dit jaar wordt de Markt- autoluw- heringericht.

Voor het museum is een nieuw onderkomen gevonden in het oude stadhuis. Het monumentale pand wordt vernieuwd én gaat het museum huisvesten op deze centrale plek in de stad. Daarmee is ook deze parel zichtbaar.

Calypso behoeft nog aandacht. Uitgezocht moet worden wat nodig is om in de toekomst goed te kunnen blijven functioneren en een duurzaam business model te waarborgen.

 

Lees verder
https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/6097378/1#search=%22presentatie placemaking markt%22

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/5158352/3#search=%22presentatie placemaking markt%22

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/5851736/1/22445_Bijlage_Presentatie_aan_de_raad_26092017

Verkeersstromen naar en om de binnenstad

Wat is gerealiseerd?

De afgelopen periode zijn er deelplannen ontwikkeld m.b.t. de verkeersstromen en het parkeren. De Markt wordt autoluw; er zijn plannen om de Zandweg opnieuw in te richten als 30-km zone; er ligt een nieuw rapport met parkeertellingen. De komende raadsperiode willen wij dat er een totaalvisie gemaakt wordt met deze rapporten als bouwstenen zodat verkeersstromen om de binnenstad heen geleid worden.

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/6097378/1#search=%22presentatie placemaking markt%22 

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=e6a0375bfc&view=att&th=161ad9bffd484d6d&attid=0.1&disp=inline&realattid=161910c7655bf3a0cc21&safe=1&zw

 

Zwembad als basisvoorziening en andere sportvoorzieningen

Wat is gerealiseerd?

Sportvoorzieningen zijn op kwaliteit en moeten zoveel mogelijk op kwaliteit blijven. Marienhoeve heeft een nieuwe turnhal en de stichting Wijksport functioneert nu goed.

Helaas is het ons niet gelukt de afgelopen periode een zwembad op Mariënhoeve te krijgen. Hiervoor blijven we vechten. Regelmatig horen wij inwoners die aangeven dat zij een zwembad zeer wenselijk vinden. Zeker gezien de ouder wordende bevolking is daar grote behoefte aan. Wij zetten ons er voor in dat het als basisvoorziening de komende raadsperiode alsnog gerealiseerd wordt.

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/5143836/3

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/5241839/2

 

Samenwerking met andere gemeentes voortzetten, mits dit versterkend werkt op kwaliteit en continuïteit.

Wat is gerealiseerd?
De samenwerking met Houten via een ambtelijke fusie is helaas niet tot stand gekomen. Intussen wordt er al veel met andere gemeenten samengewerkt. Er wordt gewerkt aan plannen om als Wijk bij Duurstede zelfstandig verder te gaan.

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/5652951/1/20170905_Presentatie regiegemeente_na_Houten

 

Voldoende betaalbare woningen behouden en realiseren.

Wat is gerealiseerd?
Als gevolg van de crisis zijn er de afgelopen jaren een beperkt aantal woningen gerealiseerd. Wel zijn veel plannen voorbereid, waarvan de belangrijkste nu in aanbouw zijn of binnenkort in aanbouw komen. In deze nieuwbouwprojecten is voldoende ruimte voor sociale woningbouw. De huidige bouwplannen voorzien echter niet in voldoende woningen en helpen ook niet de wachtlijsten significant te verkorten. We hebben daarom tot circa 1.000 extra woningen nodig.

Samen met de provinciale PvdA fractie hebben wij geprobeerd de provincie ervan te overtuigen dat het nodig is om ook plan de Geer III met 1.000 woningen mogelijk te maken. De provincie heeft daarover nog niet formeel besloten, maar heeft wel toegezegd serieus met onze wensen aan de slag te gaan.

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/3912173/1/8000_Bijlage_Woonvisie

 

Duurzame woningbouw en op weg naar klimaatneutraal in 2030

Wat is gerealiseerd?

Voor alle nieuwe woningen geldt dat deze aan duurzaamheidseisen moeten voldoen. Dit wordt in nieuwbouwprojecten nu ook gerealiseerd. Bij het winkelcentrum  de Horden wordt nu het eerste duurzame nieuwbouwproject gerealiseerd.

Wat betreft het klimaatneutraal zijn in 2030 lopen we achter. Er moet vaart gemaakt worden om in 2030 ook inderdaad een heel eind te zijn.

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/6115852/1/20180206_Jaarverslag_duurzaamheid_2017

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/6169110/1/20180206_PresentatieProgrammaplan_Duurzaamheid

 

WMO: Zorg dichtbij en goed, preventief werken vanuit de context en Participatie: niemand aan de kant, kijken naar wat wel mogelijk is.

Wat is gerealiseerd?

Na de transities in de 2012 is er veel veranderd en heeft Wijk bij Duurstede hard gewerkt om dit goed te laten landen. Er is een hele omslag gemaakt . Werd er eerst vanuit diverse doelgroepen gewerkt, nu wordt er steeds meer gewerkt vanuit de kracht van de mensen zelf en wordt samen gezocht naar welke ondersteuning nodig is voor ieder specifiek. Het gaat goed met iemand als er balans is tussen draagkracht en draaglast. Hierbij is preventie van groot belang.  Dit kan alleen maar lukken als er ook samengewerkt wordt met zorg, sport, cultuur, onderwijs, participatie etc. Wij krijgen signalen dat bij de uitvoering nog wel eens wat schort. Aan de hand van concrete problemen willen we nalopen hoe de ondersteuning verbeterd kan worden.  Dit staat nog niet als een huis, maar de richting van werken is duidelijk.

 

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/6216731/1/20180220_Presentatieontwikkelingen_sociaal_domein

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/6097361/1/20180116_PresentatieMAG_kaders_voor_het_Sociaal_Domein

https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/document/6040647/1/26332_RV_en_RB_Beleidskader_Maatschappelijke_Agenda

 

Goede scholen

Zowel in Wijk bij Duurstede als in Langbroek zijn nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd. Na de brede school het Anker wordt er nu gewerkt aan een nieuwe brede school in de Heul.